Bitoriano Gandiaga

Literatur idazlanak

Ik. Olerkiaren konposizio grafikoa .pdf formatuan

ELR-1^
EXC^ - AOB^ - ARAN^ - ELRG^
(Ik. "Begion Lore" poema honen bost bertsioen alderaketa taula berezia, goiko loturan klik eginez: “Ik. Olerkiaren konposizio grafikoa pdf. formatuan”.


Beti zindun berea Jaunak, Andra Mari,
Jaunaren asmoetan lore ziñan beti;
lore, iretargi eta Egubarri-senti.

Bion Semeagaitik egingo zinduzan
Jaungoikoak zitori, leiar ta lurrinkai.
Ontasun betearen atsegin ziñean,
atsegin eta poza, poza ta ezkongai.

Irutan Bakar Arek amesti zenkusan
—bere Emazte, Alaba ta Ama baizintzazan— (1),
oraindik ezer etzan aintxiña-ertzean (2).

Betidanik beregan
alkar-zale bizi dan
Irutasun Santuak
kanpotiko maitasun oso baten pozetan,
Seme-Jainkoa Jainko-
-Gizon egin zedilla erabagi eban.

Eta izan eitekezan izaki danetan,
bere diñak zirean agurtza eskeinketan
Aitak, Seme laztana, mende-buruetan,
giza-jantziz ekusan begitu aretan,
zeu artu zindun gogoz asmo bikaiñetan
alako Semearen Ama zintekezan.

Emaztetzat autatu zindun Gogo Deunak;
Amatzat, Seme-Jainko gizonduko zanak.
Kutunki zerabiltzan Irutan Bat danak.

Iturri, leize, muiño, mendirik,
legor ez ibai, ez lur orporik
etzan, zu, Urtziren onu* deunetan,
argitsu jaio aurretik.

Ezer etzan oraindik:
eguzki ez izarrik.
Baiña zu ba-ziñan (3).

Aintxe zenbiltzan Jainko-asmotan
ago-ezpanez leize sakonak, (4)
arau jakiñez, Ardura Zaarrak (5)
inguratzean; aintxe lur-gaiña,
zeruak landuz, txori kantuz ta
egurats argiz (6) mamindutean;
iturri-begi gozoz legorra
naro ezotu* t'oiñarriz (7) lurra
tinkatutean.

Aintxe ziñean Indar-Aitaren ames eta arno,
itxas-gelgaitzen uin gogorrak
are ta arkaitzen barru bilduta
ibai-uberkak
ur ariñentzat edegi zitun solas unean.

Garbi ta megatx*, beti jostari (8)
zenbiltzan aintxe. Atsegin beti,
betiraun sartuaren ziargi. (9)

Garbia banintz zure argia
lausotu barik erabilteko.
Aur banintz beintzat edo aingeru
zure izen ori agoz artzeko!

Zuzi (10) zarean mirari orrek,
xautu nagizu ainbat argitan.
Zu zaren leiar, zu zaren edur,
zuri darizun dizditan!

Izar-izpia, segail*, zolirik,
gau itzalean odei artetik
zabala poztuz azaltzen dan lez,
ager ziñan zu -pekatu baltzez
illun egoan
mundu onetan-
gizadiaren Erospen-senti.
Eder. Euria ez ainbat garbi.

Ako* sarrera, Orbangabea,
munduan egin zendun sarrera.
Ako diztira, oben-legea
urratu eban, zure diztira.

Egin zinduzan!...
maiteki egin;
zitori egin eta izpi.
Olerkaria ames leunari
lotu oi dan lez lotu zen gero Jainkoa zuri.
Zu zindun apar (11) eta iretargi!...

Buru goibeldu-minduarentzat
erlus itxaro-pentsamentua.
Zer ete ziñan lur baltzarentzat, (12)
izarren izar aukeratua? (13)

Zelan estali al izan zitun
Ana deunaren ama-erraiak
errugabeko zure soin orren
printza zurien (14) zidar-dirdaiak?

Zelan etziran argiz itxutu
beitu eutsuen giza begiak?
Zenbat erraiñu eben ikusi (15)
zugan aingeru begi-garbiak.

Zer argiago,
Ama, zu baiño?
Zer zuriago?

Zuria goiak-zearka doian
ipar-odeien lits meia. (16)
Ondar gorrian itxas lokeak*
esne bitsezko ertz seia*.
Ames uzitan* zakusdan, Andre,
soin ori baiña garbia:
Arzurizkoa* zure gorputza,
arima babil* argia. (17)

Zentzuari zuk ez diñotsazu
garbitasuna ez bada.
Samurtasunik gozoeneko
neskatx leunena zeu zara.
Irudi guren, lili-adaska,
grazi-ontzia, lillura...,
zeure gosetan jasoten doguz
begi zumelok* zerura.

Oi, sugar zaren jaseko Birjin,
bular zirtazko zerua!
Usaiñez ortxe beratu zendun
abots-kirola* soiñua.
Maitetasuna maite dozuna,
larrosa-buru biztua...,
"Magnificaf"en bertso bakoitzak [I]
afoiñu* marra* darua.

Betiraunean egiña dabe
oztiña zure begiak.
Arpegi izeki (18) orretan dozuz
Jaunaren musu aundiak.
Ule bigunok sorbaldan beera (19)
urre ta ezti ariak,
ezpan emeok goizaldez daukaz
gaiñez darizun irriak.

Zein eder ditu zure koroiak
amabi izarto brintzatu! (20)
Adimen orrek gogamenezko
argi obeak ba-ditu.
Zuk esandako berba gitxiak,
zazpirak dira jakintsu,
jario ernaiz diraute ozen
bulko* gurenon ixpillu.

Agur, garbia, beti garbia,
zitori, miro*, garia.
Jaungoikoaren amesik leunen
Erospen-egun-sentia.
Lore zaitugu, diranetako (21)
loretan, lore garaia.
Zeu zara gure zorion-sustrai,
abaro-abe ta argia.

Ezpan gozuok arnasa doguz,
begi barriok izar bi,
esku samurrok kabirik epel,
beso altsuok erruki.
Zeu zara frutu bedeinkatuaz (22)
gure naikunen pozkari.
Agur, Maria, Birjiñen gara*
ames altu ta iretargi.

________________

ELRP^

Te poseyó, desde siempre el Señor,
Señora María.
Fuiste siempre una flor
en los planes de Dios:
flor, y luna, y aurora
de Nochebuena.

En honor al Hijo de ambos,
te crearía Dios
de azuzena y aroma y cristal.
Eras el deleite del Sumo Bien,
deleite y alegría,
alegría y su prometida.
Toda la Trinidad
te veía con ilusión
—como si fueras Hija,
Esposa y Madre suya—
antes de que naciera el tiempo,
cuando reinaba el caos.

Dios, que en la eternidad,
vive de amor a Sí,
quiso el amor de un ser pefecto
situado en lejanía:
de su Hijo hecho hombre.

En la eterna visión,
en que el Padre contemplaba a su Hijo,
trenzando sus mejores alabanzas,
fuiste Tú la elegida,
de entre todos los seres,
la electa para Madre de tal Hijo.

Busca su Esposa en ti el Espíritu,
el Verbo te hace Madre suya.
Te mima con amor
la Santa Trinidad.

Ni fuentes, ni abismos, ni colinas,
ni ríos, ni montes, ni tierra firme,
antes que nacieras, llena de luz,
en los planes de Dios.

Nada existía todavía:
ni el sol ni la estrellas:
Mas Tú ya florecías.

Latías, en los planes de Dios,
mientras la Eterna Providencia
con sabias leyes,
rodeaba de cercas los barrancos.
Allí bullías,
cuando colmaba de trinos y luz
el tegumento de la tierra,
y pulía los cielos.
Allí mientras humedecía
los campos con risueños manantiales.
Allí, cuando afianzaba el universo.

Allí Tú te movías,
—ensueño y vino, al Padre de las Fuerzas—
cuando El se divertía
encarcelando entre rocas y arenas
las rebeldes olas de inquietos mares,
cuando regalaba sus cauces
a los rápidos ríos.

Allí, siempre pura, grácil y festiva.
Rayo de luna
en aquella profunda eternidad,
deleitosa siempre.

¡Quién tan inmaculado
para tratar tu luz sin empañarla!
¡Fuera yo niño o ángel
para bordar tu nombre!

Purifícame en tanta luz,
¡oh milagro de antorcha!
¡Cuán cristalino eres,
cuán níveo,
cuán rico en resplandores!

¡Cómo alegra el espacio
el esbelto y agudo rayo
de una estrella en un lóbrego horizonte!
Igual que Tú en el mundo de pecados,
aurora de mi redención.
Bella. Más limpia que la lluvia.

¡Qué llegada la tuya al mundo!
¿Y el respolandor con que rasgaste el vicio?

Te creó. Te creó amorosamente.
Te creó lirio y destello de luz.
Poeta absorto ante su ensueño,
Dios ante Ti: espuma y luna.

Vigorosa luz la esperanza
el alma atormentada y triste.
¡Qué resplandor al negro mundo
serías, oh Estrella de las Estrellas!

¿Cómo pudieron ocultarse,
en las entrañas de Santa Ana,
los plateados rayos blancos
de tu ser inmaculado?

¿Cómo no cegaron, de pura luz,
los ojos de los hombres
que hallaste en tu camino?

¿Cuántos reverberos vieron en Ti
los castos ojos de los Angeles?

¿Qué más luminoso que Tú, Madre?
Y, ¿qué más blanco?

Son blancas las delgadas franjas
de las nubes que cruzan las alturas.
El inquiero mar en la roja arena
pinta con blanca espuma.
Señora de mi arrebatado ensueño,
Tú eres la blancura toda limpia.
De alabastro es tu cuerpo;
tu alma, pábilo de luz.

No das a los sentidos
más que mensajes de pureza.
Mujer la más amante y delicada.
Soberana figura,
rama de flor,
ánfora de la gracia,
encanto...
De hambre de Ti, al cielo
alzamos las pupilas agostadas.

Gallarda Virgen, que eres llama,
cielo de luminoso pecho!
Impregnaste ahí de fragancia
el dulce acento de tu riente voz.
Dialogas el amor,
flor encendida del rosal...
Cada verso del "Magnificat"
lleva una estela de tu buen olor.

Forjó la eternidad
el azul de tus ojos.
Conservas en tu rostro luminoso
huellas de los besos divinos.
Resbalan de tus espaldas abajo
tus cabellos, hilos de oro y miel.
Ebrios de aurora,
tu finos labios emanan sonrisas.

¡Qué bella tu corona,
de doce estrellas, luminosos rayos!
Más luminosos aún tus pensamientos.
Tus escasas palabras,
las siete son sabiduría;
siguen sonando,
brillantes espejos de tus ideas.

¡Salve, Inmaculada,
siempre Inmaculada:
azucena, hinojo y trigo!
El más dulce ensueño de Dios.
Aurora de la redención.
Flor entre las flores, erguida flor.
Raíz de nuestra dicha,
nuestro árbol protector,
y nuestra luz.

La bondad de tus labios nos alienta.
Tus ojos —dos estrellas— nos alumbran.
Nido tibio nos son tus manos;
tus regios brazos dan seguridad.
Con tu fruto bendito
das sabor de alegría a mis deseos.
¡Salve María,
Corona de las Vírgenes,
divinizado ensueño,
dominadora luna!.

Gaia 1: Andre Maria
Gaia 2: Otoitza
Edizio kritikoa: Paulo Agirrebaltzategi
Gipuzkoa.net-aren logoa